Prawo kosmetyczne

  • przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie produkcji, dystrybucji i importu produktów kosmetycznych;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji produktu kosmetycznego;
  • przygotowywanie i weryfikacja oznaczenia (etykiet) produktu kosmetycznego;
  • pomoc w zgłoszeniu produktu kosmetycznego do CPNP;
  • weryfikacja i pomoc w przygotowaniu reklamy, ulotek i treści marketingowych pod kątem zgodności z prawem kosmetycznym;
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu unijnego i krajowego prawa kosmetycznego;
  • reprezentowanie Partnera w postępowaniach przed organami urzędowej kontroli  produktów kosmetycznych;
  • przygotowywanie pism w toku postępowania administracyjnego przed organami urzędowej kontroli produktów kosmetycznych, w tym odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi na decyzje administracyjne do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • pomoc w wprowadzaniu na rynek lub udostępnieniu produktu kosmetycznego w innych krajach członkowskich Unii Eurpejskiej, między innymi:  Czechy, Słowacja, Węgry, jak również kraje wschodnie na przykład Białoruś.