Kontakt

CHWYTAJ DZIEŃ !

A ja zajmę się Twoimi sprawami:
szybko, rzetelnie i kompleksowo!

JOANNA BILNICKA-JANUS
Doradca prawny


ul. Dojazd 19/6
42-400 Zawiercie

NIP: 6491220718
REGON: 366877449

Tel. +48 32 131 83 36

Tel. kom. +48 500 767 015
E-mail: biuro@prawnikslask.eu


 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE 
PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców,
czyli np. osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą,ale tylko w ramach tej działalności,
osób prawnych lub podmiotów nie posiadających
osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy
prawa nadają zdolność prawną.

Wysyłając wiadomość do Kancelarii (m.in.
za pomocą wiadomości elektronicznej
lub w sposób tradycyjny) lub dzwoniąc na podany
numer telefonu udostępniacie Państwo swoje dane
osobowe, które będą przetwarzane przez Kancelarię,
która jest administratorem danych osobowych.
Administratorem danych:
Kancelaria Doradztwa Prawnego CARPE DIEM
Joanna Bilnicka-Janus
ul. Dojazd 19/6
42-400 Zawiercie
NIP: 6491220718
REGON: 366877449
Podanie danych jest dobrowolne (odpowiednio dla 
wybranego środka kontaktu: imię, nazwisko,
adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny,
numer telefonu) jednak niezbędne, jeżeli chcą Państwo
podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem
umowy, np. umówić się na spotkanie, uzyskać odpowiedź
na zadane pytanie lub otrzymać ofertę współpracy.
Brak podania niezbędnych danych uniemożliwi
udzielenie odpowiedzi lub przedstawienie oferty.

Administrator będzie przetwarzać dane w celu:
1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, np.:udzielenia
odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie,
przygotowanie i przedstawienie oferty
na złożone zapytanie ofertowe, czyli na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO*,
2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
Rozporządzenia RODO*, jakim jest ochrona
przed roszczeniami.

Dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to
niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń, jakie mogę podnosić
i jakie mogą być podnoszone wobec mnie.

W przypadku braku Państwa odpowiedzi na przedstawioną
ofertę, kontaktu z Państwa strony przez okres
co najmniej 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem
i/lub nie podjęcia przez Administratora żadnych działań
na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom ze mną
współpracującym i wykonującym zadania na moje zlecenie
i na moją rzecz, np.: podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską, biurom prowadzącym działalność
w zakresie windykacji roszczeń, firmom doradczym
i prawnym.

Dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom
uprawnionym do dostępu do Państwa danych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa
np. organom ścigania, sądom, organom podatkowym,
ale tylko w przypadku, gdy wystąpią one
z żądaniem o Państwa dane na podstawie stosownych
podstaw prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych
osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych
na zasadach określonych Rozporządzeniem RODO*,
a także prawo do niepodlegania decyzji
opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu (profilowanie),cofnięcia swojej zgody
na przetwarzanie, gdy przetwarzanie odbywa się
na podstawie wyrażonej zgody, w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych
osobowych mogą Państwo skontaktować się
z Administratorem na adres poczty elektronicznej
biuro@prawnikslask.eu

*ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)